•••
Brîvâ laika centrs Drukât
 Darba laiki: 
Pirmdien   13:30-17:30 Otrdien   14:00-18:00 Ceturtdien   14:15-17:15  
Atpakaī Uz augđu
Login
Cįsu Bįrnu un jaunieđu centrs
Bįrzaines iela 4, Cįsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR