Praktisko uzdevumu un erudÓcijas sacensÓba "Kurmis"
2.novembris 1100
    Beigt