Izvēlne
No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
    AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
  • No 26.10.2020 interešu izglītības nodarbības notiek individuāli, attālināti vai kombinēti. Informāciju skatīties konkrētā pulciņa mēneša darba plānā. Dalības maksa par šo periodu netiek piemērota.

Radošā diena vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā 2.-4.klašu skolu komandām „Rudens paslēpes”

NOLIKUMS Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko […]

“Rudens paslēpes” Cēsu Bērnu un jauniešu centrā

15.oktobrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas radošā diena “Rudens paslēpes”, kurā piedalījās 2.-4.klašu skolu komandas no Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Rāmuļu pamatskolas. Dienas gaitā komandas veica radošo uzdevumu kopā ar Cēsu Bērnu un jauniešu centra pedagogiem. Izmantojot dažādus materiālus un mākslas tehnikas, tapa interesanti un oriģināli mākslas […]

Noslēdzies projekts “25 stundas”

gada augustā Cēsīs ieradās 2 meitenes no Gruzijas – Tamta un Elza, lai Cēsīs vienu gadu veiktu brīvprātīgo darbu. Projekta mērķis bija caur brīvprātīgo darbu ar neformālās izglītības metodēm sniegt iespēju bērniem un jauniešiem gūt jaunas zināšanas un prasmes, veicināt viņu interesi par citām kultūrām un iespējām, ko sniedz Eiropas Solidaritātes korpuss, ka arī veicināt […]

Popgrupas „VIZBULĒNI” jaunumi

Šis mācību gads popgrupas audzēkņiem ir iesācies ļoti darbīgi. Jau ir sniegts pirmais koncerts, kuram audzēkņi  gatavojās pēdējās divas augusta nedēļas. Koncerts norisinājās Jauniešu dienas ietvaros, 29. augustā, un koncertā  popgrupas bērni un jaunieši atskaņoja plašu repertuāru, kopumā 24 priekšnesumus.  Pusotru stundu garajā koncertā varēja dzirdēt gan grupas, gan solo, gan duetu un trio priekšnesumus […]