Pulciņi
2019./2020.mācību gads
Interešu izglītības pulciņu komplektācija sāksies 2019.gada 19.augustā.
Dalības maksas
Cēsu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības programmās

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.05.2018 sēdē pieņemto lēmumu Nr. 168 „Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu izglītības iestādēm, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”, vecāku līdzfinasējuma maksa Cēsu Bērnu un jauniešu centrā no 01.09.2018 ir šādā apmērā:

Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmām
€ 3,00 (trīs eiro) mēnesī:

  •  Zīmēšana,

  •  Mākslas darbnīca,

  •  Floristika,

  •  Rokdarbi,

  •  Keramika,

  •  Šūšana,

  •  Modes un stila aksesuāri,

  •  Modes dizians,

  •  Eksperimentālā studija,

  •  Zīda apgleznošana.

Mūzikas, kustības un deju interešu izglītības programmām
€ 3,50 (trīs eiro 50 centi) mēnesī:

  •  Grācija,

  •  Popgrupa „Vizbulēni”,

  •   „Reveranss”,

  •  „VIVA”,

  •  Hip – hop,

  •  Defilē,

  •  Ritmika,

  •  Kustību laiks,

  •  Instrumentspēle,

  •  Break&Hause dance,

  •  Vokālā studija „Sekunda”

Tehniskās jaunrades un radošās industrijas interešu izglītības programmām
€ 2,50 (divi eiro 50 centi) mēnesī:

  •  Prasmju fabrika,

  •  Cipariņa klubs,

  •  Robotika,

  •  Netradicionālās spēles – galda hokejs,

  •  Automodelisms

Angļu valoda 1. – 7. klasei
€ 3,50 (trīs eiro 50 centi) mēnesī.

Angļu valoda 8. -12.klase
€ 4,50 (četri eiro 50 centi) mēnesī.

ATVIEGLOJUMI

1. Cēsu novada domes saistošajos noteikumos”Par līdzfinasējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas”( 08.03.2018. NR 70 ) noteikti dalības maksu atvieglojumi:
    100 % apmērā

• Audzēknis ir persona ar invaliditāti
  • Bērnam nodibināta aizbildniecība
  • Ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes stastuss


    50 % apmērā

• Ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāki bērni

2. Vecākiem netiek aprēķināts līdzfinansējums interešu izglītības programmā par audzēkņa attaisnoti kavētu nodarbību periodu (ilgstoša slimība vismaz divas kalendārās nedēļas, ir iesniegta ārsta izziņa )